องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรียกโดยย่อว่า (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้ง ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2499 จากทุนที่รัฐบาลกำหนดให้เมื่อเริ่มกิจการในปี พ.ศ.2490 จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งในทาง ปฏิบัติ รัฐมีเงินสดให้เพียง 10,000.-บาท กับทรัพย์สินที่รวมถึงไม้สักซึ่งเป็นของกองทำไม้และกรมป่าไม้ที่ทำค้างอยู่ ยังรวมถึง บุคลากรจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ได้ดำเนินการเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 อ.อ.ป. มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 4,803.59 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบปี พ.ศ.2557 เพิ่มขึ้น 62.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.29 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก รายการเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า

Published date : Dec 12, 2018
Publisher : -
Page : 100
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2558 
260 c : Date of publication 
2558 
300 a : Total pages 
100 
520 a : Description 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรียกโดยย่อว่า (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้ง ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2499 จากทุนที่รัฐบาลกำหนดให้เมื่อเริ่มกิจการในปี พ.ศ.2490 จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งในทาง ปฏิบัติ รัฐมีเงินสดให้เพียง 10,000.-บาท กับทรัพย์สินที่รวมถึงไม้สักซึ่งเป็นของกองทำไม้และกรมป่าไม้ที่ทำค้างอยู่ ยังรวมถึง บุคลากรจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ได้ดำเนินการเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 อ.อ.ป. มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 4,803.59 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบปี พ.ศ.2557 เพิ่มขึ้น 62.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.29 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก รายการเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.