แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำขึ้นตามกรอบมาตราฐานความสำเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี

Published date : Dec 21, 2018
Publisher : -
Category :
Page : 30
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
300 a : Total pages 
30 
520 a : Description 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำขึ้นตามกรอบมาตราฐานความสำเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.