ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579

กรอบแนวทาง และทิศทางการพัฒนางานด้านน้ำบาดาล ที่จัดทำขึ้นในรูปแบบยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรให้ขับเคลื่อนได้สอดรับตามยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและยุทธศาสตร์ชาติ อย่างมั่นคง มั่งคัง และยั่งยืน

Published date : Dec 21, 2018
Publisher : -
Category :
Page : 56
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
300 a : Total pages 
56 
520 a : Description 
กรอบแนวทาง และทิศทางการพัฒนางานด้านน้ำบาดาล ที่จัดทำขึ้นในรูปแบบยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรให้ขับเคลื่อนได้สอดรับตามยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและยุทธศาสตร์ชาติ อย่างมั่นคง มั่งคัง และยั่งยืน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.