แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร
Published date : Dec 24, 2018
Publisher : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Page : 104
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-616-316-24-6 
245 a : Title 
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร 
260 c : Date of publication 
2559 
300 a : Total pages 
104 
520 a : Description 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งการใช้พลังงานการเกษตรกรรม การขยายตัวของภาค อุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ทําลายป่า รวมทั้งการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ ล้วนเป็นสาเหตุ สําคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัญหาสําคัญระดับสากลที่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทําให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตื่นตัว ในการดําเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งจากการคํานวณ หาปริมาณ การติดตามตรวจสอบ การรายงานผล การทวนสอบ การปล่อย และ / หรือการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการริเริ่ม แผนงานเพื่อจํากัดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.