รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ. 2560

ขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในมลพิษที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกกำหนดให้ ขยะมูลฝอย เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนของประเทศต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเป็นการ เร่งด่วน และต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นทางจนกระทั้งถึงปลายทาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษจากขยะมูลฝอยชุมชน จึงได้ดำเนินการประเมินสถานการณ์และความรุนแรง ของปัญหาด้านมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย โดยเฉพาะสถานการณ์ของสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยชุมชนของประเทศไทย

Published date : Dec 28, 2018
Publisher : -
Page : 598
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ. 2560 
260 c : Date of publication 
2560 
300 a : Total pages 
598 
520 a : Description 
ขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในมลพิษที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกกำหนดให้ ขยะมูลฝอย เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนของประเทศต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเป็นการ เร่งด่วน และต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นทางจนกระทั้งถึงปลายทาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษจากขยะมูลฝอยชุมชน จึงได้ดำเนินการประเมินสถานการณ์และความรุนแรง ของปัญหาด้านมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย โดยเฉพาะสถานการณ์ของสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยชุมชนของประเทศไทย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.