รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2560

การทำงานร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานแก้ไขปัญหา การจัดการของเสียอันตราย ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่คณะรักษา ความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และเพื่อให้การดำเนินงาน แก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย จึงได้ติดตามการดำเนินงานดังกล่าวภายใต้การดำเนินโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรวบรวมจัดทำเป็นรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษของประเทศ

Published date : Dec 28, 2018
Publisher : -
Page : 82
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2560 
260 c : Date of publication 
2560 
300 a : Total pages 
82 
520 a : Description 
การทำงานร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานแก้ไขปัญหา การจัดการของเสียอันตราย ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่คณะรักษา ความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และเพื่อให้การดำเนินงาน แก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย จึงได้ติดตามการดำเนินงานดังกล่าวภายใต้การดำเนินโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรวบรวมจัดทำเป็นรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษของประเทศ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.