ผนึกพลังไทยทั้งชาติลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน
Published date : Jan 18, 2019
Publisher : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Page : 80
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-616-8050-04-0 
245 a : Title 
ผนึกพลังไทยทั้งชาติลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน 
260 c : Date of publication 
2560 
300 a : Total pages 
80 
520 a : Description 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในระดับโลก ประเทศ และวิถีชีวิตของทุกคนไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขจัดปัญหาความยากจนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.