คู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหามพิษ

การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษเป็นภารกิจ ประการหนงึ่ ของกรมควบคุมมลพิษตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งในปัจจุบันประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษมีจำนวน เพิ่มมากขนึ้ จึงทำให้การร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง วิธีการในการแก้ปัญหามลพิษ อาจกระทำได้หลายวิธี โดยการร้องเรียนมายังหน่วยงานของภาครัฐก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งประชาชนคาดหวังว่าหน่วยงานราชการจะสามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาได้

Published date : Feb 20, 2019
Publisher : -
Page : 52
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหามพิษ 
260 c : Date of publication 
2561 
300 a : Total pages 
52 
520 a : Description 
การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษเป็นภารกิจ ประการหนงึ่ ของกรมควบคุมมลพิษตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งในปัจจุบันประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษมีจำนวน เพิ่มมากขนึ้ จึงทำให้การร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง วิธีการในการแก้ปัญหามลพิษ อาจกระทำได้หลายวิธี โดยการร้องเรียนมายังหน่วยงานของภาครัฐก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งประชาชนคาดหวังว่าหน่วยงานราชการจะสามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาได้ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.