สรุปสถานการณ์มลพิษ ของประเทศไทย ปี 2561

ปี 2562 นับเป็นโอกาสอันดียิ่งของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้ดำารงตำแหน่ง เป็นประธานอาเซียน เพื่อผลักดันและเสริมนำการเดินหน้าอาเซียนให้เป็นไปตาม แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฉบับใหม่ (AEC Blueprint 2025) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานหลัก ที่มีภารกิจสำคัญในการจัดการปัญหามลพิษของประเทศไทยได้ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายจัดการปัญหามลพิษในเชิงป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหามลพิษ มาอย่างต่อเนื่องโดยสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และเชื่อมโยงประเด็นสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และการคงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

Published date : May 15, 2019
Publisher : -
Page : 52
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786163165107 
245 a : Title 
สรุปสถานการณ์มลพิษ ของประเทศไทย ปี 2561 
260 b : Name of publisher 
หจก.ส.มงคลการพิมพ์ 
260 c : Date of publication 
2019 
300 a : Total pages 
52 
520 a : Description 
ปี 2562 นับเป็นโอกาสอันดียิ่งของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้ดำารงตำแหน่ง เป็นประธานอาเซียน เพื่อผลักดันและเสริมนำการเดินหน้าอาเซียนให้เป็นไปตาม แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฉบับใหม่ (AEC Blueprint 2025) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานหลัก ที่มีภารกิจสำคัญในการจัดการปัญหามลพิษของประเทศไทยได้ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายจัดการปัญหามลพิษในเชิงป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหามลพิษ มาอย่างต่อเนื่องโดยสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และเชื่อมโยงประเด็นสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และการคงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.