การบำบัดน้ำชะขยะจากสถานีขนถ่ายขยะด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรน

การศึกษาประสิทธิภาพการบำ บัด น้ำ ชะขยะหลังจากผ่านการย่อยสลาย แบบไร้อากาศด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ มีเมมเบรนได้ดำ เนินการที่สถานีขนถ่ายขยะ เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี

Call No. : -
Publisher : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 23
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การบำบัดน้ำชะขยะจากสถานีขนถ่ายขยะด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรน 
260 b : Name of publisher 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
1 พฤษภาคม 2562 
300 a : Total pages 
23 
520 a : Description 
การศึกษาประสิทธิภาพการบำ บัด น้ำ ชะขยะหลังจากผ่านการย่อยสลาย แบบไร้อากาศด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ มีเมมเบรนได้ดำ เนินการที่สถานีขนถ่ายขยะ เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.