รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561

ขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในมลพิษที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน และต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปญหามลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากขยะมูลฝอยชุมชน จึงได้ดำเนินการประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาด้านมลพิษจากการจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่น โดยร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง 76 จังหวัด

Published date : Nov 22, 2019
Publisher : -
Page : 294
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 
260 b : Name of publisher 
กรมควบคุมมลพิษ 
260 c : Date of publication 
2562 
300 a : Total pages 
294 
520 a : Description 
ขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในมลพิษที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน และต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปญหามลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากขยะมูลฝอยชุมชน จึงได้ดำเนินการประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาด้านมลพิษจากการจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่น โดยร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง 76 จังหวัด 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.