คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Call No. : -
Publisher : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 231
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
260 b : Name of publisher 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
กุมภาพันธ์ 2563 
300 a : Total pages 
231 
520 a : Description 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานหลักระดับประเทศ ด้าน “เสริมพลังความร่วมมือ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (หรือ Action for Climate Empowerment: ACE) ภายใต้ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่งมีบทบาทหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความพร้อม ในการตงั้รบัปรบัตวักบัการเปลยี่นแปลงสภาพภมูอิากาศ จงึไดพ้ฒันาและจดัทำา คมู่อืกจิกรรมสงิ่แวดลอ้มศกึษา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขึ้น ภายใต้ความพยายามที่จะสอดแทรกองค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนตามปกติ โดยเริ่มต้นจากการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ครู และ ผมู้สีว่นเกยี่วขอ้ง มารว่มกนัสงัเคราะหเ์นอื้หาเรอื่ง การเปลยี่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทผ่ีเู้รยีนในแตล่ะระดบัชนั้ “ต้องรู้” และ “ควรรู้” 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.