รายงานสถานการณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย ปี 2563
Call No. : -
Publisher : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Published Date :
Category : รายงาน
Page : 12
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสถานการณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย ปี 2563 
260 b : Name of publisher 
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
260 c : Date of publication 
กันยายน 2020 
300 a : Total pages 
12 
520 a : Description 
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) ได้ทำการรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในรอบปีงบประมาณ 2563 และนำมาสรุปเป็นสถานการณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทยตามการ ดำเนินงาน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ด้านตลาดทุน ด้านการศึกษาและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านประชาสังคมและองค์กร เอกชน ด้านนโยบายและแผน ด้านการสร้างความตระหนักและวิถีชีวิต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ และด้านความเชื่อมโยงกับด้านอื่น ๆ (เช่น GHG) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.