“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” รับมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
14 Dec 2018

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายธงทอง จันทรางศุ ประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ซึ่งในปี 2561 หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบ้านเมืองและต่องานให้บริการประชาชน
***การมอบประกาศเกียรติคุณนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ภาครัฐมุ่งมั่นทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
***ทั้งนี้ สำนักงาน กพร. ได้มีการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวม โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และการชี้แจงแนวทางสมัครรางวัลเลิศรัฐในสาขาต่าง ๆ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ (1) สาขาบริการภาครัฐ (2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ (3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม