คพ. แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือขยะชุมชนช่วงหน้าฝน

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
03 Jul 2019


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่หน้าฝน คพ. มีความห่วงใยต่อปัญหาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้น จะส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย และก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน น้ำท่วมระบบกำจัดขยะ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมการและจัดการ 

นายประลอง กล่าวว่า ในส่วนของ คพ. ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำกรมทรัพยากรน้ำในการประเมิน จำนวน 385 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน น้ำท่วมระบบกำจัดขยะที่เกิดจากอุทกภัย ซึ่งต้องดำเนินการเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือน ก่อนเกิดเหตุ นอกจากนี้ ได้จัดส่งแนวทางในการดำเนินงานรับมือกับการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงการเตรียมการรับมือกับเหตุอุทกภัย ช่วงที่เกิดเหตุช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลาย และการฟื้นฟูหลังจากเหตุอุทกภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว