ผลลัพจากการค้น"เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์" : 23
คนเก่งสร้างได้ : โมเดลสมรรถนะ KSL31220
การคิดเชิงบูรณาการ
การคิดเชิงประยุกต์
การคิดเชิงมโนทัศน์
การคิดเชิงวิพากษ์
การคิดเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงสร้างสรรค์
การคิดเชิงอนาคต
ลายแทงนักคิด
ทำงานแบบผู้ชนะ
สุดยอดหัวหน้างาน
พูดชนะใจ