คู่สมรส ASEAN SUMMIT 2019

ประเทศไทยได้กำหนดให้วาระปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยมี Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อมุ่งสู่การเป็น “สังคมปลอดขยะ”

MARC Information

245 a : Title 
คู่สมรส ASEAN SUMMIT 2019 
520 a : Description 
ประเทศไทยได้กำหนดให้วาระปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยมี Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อมุ่งสู่การเป็น “สังคมปลอดขยะ” 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.